Hoskens accountancy

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen Hoskens Accountancy BV en haar clienten.
Afwijkingen hierop moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen worden aanvaard.
Iedere bepaling staat op zichzelf en nietigheid van een dezer bepalingen van de Algemene voorwaarden heeft in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

2. OPDRACHT – omschrijving – soorten
Uitgangspunt voor de contractuele verhoudingen tussen partijen is de opdrachtbrief.
Deze omschrijft op een evenwichtige wijze de wederzijdse rechten en plichten van de client en Hoskens Accountancy BV als beroepsbeoefenaar.

2.1. Recurrente opdrachten
Deze bestaat uit opeenvolgende prestaties van eenzelfde aard die moeten worden uitgevoerd op vooraf afgesproken tijdstippen.
Dergelijke opdrachten worden steeds geacht voor onbepaalde duur te zijn aangegaan, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Beide partijen kunnen op elk ogenblik de overeenkomst beeindigen, onder de volgende voorwaarden:

 • de opzegging dient per (aangetekende) brief en/of per e-mail ter kennis te worden gebracht van de andere partij en
 • er dient een opzeggingstermijn te worden nageleefd van 3 maanden.
  Tijdens de opzeggingstermijn blijven deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

2.2. Niet-recurrente opdrachten
De overeenkomst met betrekking tot een niet-recurrente opdracht wordt geacht voor bepaalde duur te zijn gesloten.
Ze eindigt door de uitvoering van de opdracht en, indien dit van toepassing is gelet op de aard van de opdracht, door de levering van de overeengekomen prestaties.

2.3. Beeindiging van opdrachten
Aan het eind van de samenwerking worden alle boeken en bescheiden die toebehoren aan de client ter beschikking gesteld van de client of zijn gevolmachtigde. De client is zelf verantwoordelijk om deze te komen ophalen op de maatschappelijke zetel en / of staat in voor de kosten van verzending.

3. ONMIDDELLIJKE STOPZETTING

3.1. Indien er redenen zijn die de voortzetting van de professionele samenwerking onmogelijk maken, kan Hoskens Accountancy BV de samenwerking op elk ogenblik, beeindigen.
Mogelijke redenen kunnen zijn:

 • omstandigheden die de onafhankelijkheid van Hoskens Accountancy BV in het gedrang brengen,
 • omstandigheden die de uitvoering van de opdracht conform de beroeps- en deontologische normen onmogelijk maken,
 • de kennelijke tekortkoming(en) van de client ten aanzien van zijn eigen verbintenissen zoals omschreven in deze algemene voorwaarden (punt 5.2.) en in de overeenkomst,
 • in geval van een procedure gerechtelijke reorganisatie, procedure van ontbinding of kennelijk onvermogen van de client.
  De redenen die de onmiddellijke stopzetting van de overeenkomst verantwoorden worden meegedeeld aan de client gelijktijdig per mail en per aangetekend schrijven.
  Naargelang de omstandigheden kan Hoskens Accountancy BV haar beslissing laten voorafgaan door een waarschuwing aan de client.

3.2. In geval van faillissement van de client is de overeenkomst van rechtswege ontbonden.

4. OPSCHORTING VAN DE UITVOERING VAN DE VERBINTENISSEN
In geval van niet-nakoming, van niet-correcte of niet-tijdige uitvoering door de client van zijn verbintenis(sen), bijvoorbeeld in geval van niet-betaling van erelonen of voorschot(ten), is de Hoskens Accountancy BV gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten of uit te stellen totdat de client aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Indien er na de aanvang van de schorsing of het uitstel van uitvoering, rechtshandelingen dringend en noodzakelijk moeten worden gesteld ter vrijwaring van de rechten van de client, en waarvoor de Hoskens Accountancy BV opdracht had gekregen, zal de client hier schriftelijk op worden gewezen.
Echter is het vervolgens de verantwoordelijkheid van de client te zorgen voor uitvoering hiervan en /of een andere accountant te gelasten.
Alle kosten en lasten voortvloeiend uit de opschorting of het uitstel zijn ten laste van de client.
Hoskens Accountancy BV is in alle omstandigheden gerechtigd op betaling van de erelonen en kosten m.b.t. de reeds uitgevoerde werkzaamheden.

5. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

5.1. Rechten en plichten van Hoskens Accountancy BV
Hoskens Accountancy BV zal zich bij de uitoefening van haar opdracht met de meeste zorg kwijten van haar taak.
Zij kan slechts aansprakelijk worden gesteld:

 • ingeval van zware fout of nalatigheid, opzet of niet-uitvoering van en verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de opdracht vormt.
 • tot het herstel van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte of materiele schade.
  Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor
 • de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen aan wettelijke en reglementaire bepalingen.
 • de gevolgen van eventuele tekortkomingen, fouten of overtredingen die zouden zijn begaan voor zijn tussenkomst.
 • de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie aan hem verstrekt.
  Aansprakelijkheid eveneens beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekering beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap.
  Hoskens Accountancy BV is niet verplicht de juistheid en volledigheid na te gaan van de informatie die de client of diens aangestelde(n) hem overmaken, noch de betrouwbaarheid van de akten, contracten, inventarissen, facturen en bewijsstukken van alle aard, die hem door de client worden toevertrouwd of voorgelegd als zijnde bewijskrachtige stukken of als stukken die als dusdanig moeten dienen.
  De uitvoering van de opdracht is niet – behoudens andersluidend beding – specifiek gericht op het ontdekken van eventuele fraude.

5.2. Rechten en plichten van de client
De client verbindt er zich onder meer toe, op niet-limitatieve wijze:

 • Hoskens Accountancy BV alle documenten, gegevens en informatie die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking te stellen. De documenten dienen bij voorkeur digitaal ter beschikking te worden gesteld via scanningsoftware, het boekhoudplatform Yuki, Exact Online of een ander te bepalen software;
 • de werkzaamheden die hem desgevallend op basis van de overeenkomst toekomen, te verrichten;
 • elk gegeven, elke gebeurtenis of ontwikkeling die enige invloed zou kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht ter kennis te brengen van Hoskens Accountancy BV;
 • indien Hoskens Accountancy BV hierom verzoekt, schriftelijk te bevestigen dat de verschafte documenten, inlichtingen en uitleg juist en volledig zijn;
 • na te gaan of de door Hoskens Accountancy BV geleverde documenten en staten overeenstemmen met zijn verwachtingen en met de door hem verschafte informatie, en indien dit niet het geval is, haar hiervan onverwijld op de hoogte te brengen.

6. BETALINGSVOORWAARDEN

6.1. bepaling van de kosten en erelonen
De kosten en erelonen worden vastgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen en de overeenkomsten in de opdrachtbrief.
De kosten en erelonen zijn verschuldigd naarmate de werkzaamheden ten behoeve van de client worden uitgevoerd, ook al is de opdracht niet beeindigd.
Er wordt gewerkt aan de hand van time-sheets, waarvan de client maandelijks in kennis wordt gesteld.

6.2. Betalingsvoorwaarden
Facturen en/of ereloonnota’s zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum.
Niet-betaling op de vervaldag, geeft van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot:

 • een intrestvergoeding gelijk aan 10% op jaarbasis en
 • een conventionele schadevergoeding waarvan het bedrag forfaitair wordt bepaald op 10 % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 125 euro.
  Bij gebrek aan gehele of gedeeltelijke betaling van de factuur op vervaldag, worden alle nog niet-vervallen schuldvorderingen op de client van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar.
  Afbetalingen worden bij voorrang verrekend op gerechtkosten, rente, schadebeding en hoofdsom (in die volgorde).

6.3. Betwistingen
Alle betwistingen (ook van kosten en erelonen) dienen gelijktijdig via aangetekend schrijven en per e-mail binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur gemotiveerd geformuleerd te worden. Indien geen (tijdige) betwisting de Hoskens Accountancy BV bereikt, wordt verondersteld dat de client akkoord gaat met de gefactureerde diensten.

7. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
In geval van geschillen en / of betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Hoskens Accountancy BV bevoegd.
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

8. PRIVACY
Persoonlijke gegevens worden verwerkt volgens de privacyverklaring (terug te vinden op www.hoskens-accountancy.be)